Chinese Weddings

Here are some words and phrases used in the show: 结婚Jiéhūn: to get married 婚礼Hūnlǐ: wedding 城市Chéngshì: city 农村 Nóngcūn: countryside 新娘 Xīnniáng: groom 新郎 Xīnláng: bride 伴娘 Bànniáng: groom's men 伴郎 Bànláng: bridesmaid 热闹 Rènào: lively, jolly 桌 Zhuō: table 酒店 Jiǔdiàn: hotel 红包 Hóngbāo: red envelop with cash inside 人情 Rénqíng: human relations 人情消费 Rénqíng xiāofèi: cost of maintaining relations  


by The Official ChinesePod Blog