Chinese Tech Giants

Following are the key players in the Chinese tech scene: 百度 bǎi dù : www.baidu.com 腾讯 téng xùn : www.tencent.com 微信 wēi xìn : weixin.qq.com 微博 wēi bó : weibo.com 阿里巴巴 ā lǐ bā bā : www.alibaba.com 天猫 tiān māo : tmall.com 淘宝 táo bǎo : taobao.com 京东 jīng dōng : www.jd.com


by The Official ChinesePod Blog