ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม

21:00:00 2022-08-07
๗ ส.ค. ๖๕ - พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐)600806_07_%E0%B8%9E%E0%...
21:00:00 2022-08-07
๗ ส.ค. ๖๕ - เทศน์การเห็นคุณบิดามารดาโดยเฉพาะพระรัตนตรัยเป็นทางสู่มรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เส...
21:00:00 2022-08-07
๗ ส.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหาร ๔ ของพระภิกษุและฆราวาส (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แส...
21:00:00 2022-08-06
๖ ส.ค. ๖๕ - เทศน์คำสอนของพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ย่อมนำไปถึงมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียง...
21:00:00 2022-08-06
 ๖ ส.ค. ๖๕- ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%9...
21:00:00 2022-08-06
๖ ส.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมการตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธ...
21:00:00 2022-08-05
 610608_01_ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติด้วยการยอมรับความจริงเป็นปกตินิสัย<br><i>(เปิดเสียงบันทึก - ...
21:00:00 2022-07-31
๓๑ ก.ค. ๖๕ - พระเมตตาพร(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)620217_07...
21:00:00 2022-07-31
๓๑ ก.ค. ๖๕ - เทศน์ความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อว...
21:00:00 2022-07-31
๓๑ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมทำความดีให้อิ่มใจต้องทำด้วยการรู้คุณพระรัตนตรัย(เปิดเสียงบันทึก - เสี...
21:00:00 2022-07-30
๓๐ ก.ค. ๖๕ - เทศน์ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แส...
21:00:00 2022-07-30
๓๐ ก.ค. ๖๕ -ปกิณกะธรรมความชั่วต้องไม่ทำอีกแล้ว (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวั...
21:00:00 2022-07-29
๒๙ ก.ค. ๖๕ -เทศน์เพียรละกิเลส เห็นอริยสัจ และทำพระนิพพานให้แจ้ง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมท...
21:00:00 2022-07-29
๒๙ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมเอาชนะความโกรธด้วยการละนิวรณ์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เม...
21:00:00 2022-07-28
๒๘ ก.ค. ๖๕ - นิทานเศรษฐีผู้บรรลุธรรมด้วยการเห็นโทษของการมีร่างกาย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรร...
21:00:00 2022-07-28
๒๘ ก.ค. ๖๕- เทศน์ศีลจะทำให้มีความสุขที่แท้แน่นอน(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อ...
21:00:00 2022-07-28
๒๘ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมอธิษฐานละความผูกพันในการเกิด (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื...
21:00:00 2022-07-27
๒๗ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่...
21:00:00 2022-07-24
๒๔ ก.ค. ๖๕- พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐)600723_07_%E0%B8%9...
21:00:00 2022-07-24
๒๔ ก.ค. ๖๕ - เทศน์หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธร...
21:00:00 2022-07-24
๒๔ ก.ค. ๖๕- ปกิณกะธรรมการเห็นร่างกายเป็นศัตรูเราเริ่มละตัณหาแล้ว (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรร...
21:00:00 2022-07-23
๒๓ ก.ค. ๖๕- เทศน์อวิชชาปัจจยาสังขารา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กรก...
21:00:00 2022-07-23
 ๒๓ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมความกตัญญูต่อบิดามารดานำมาซึ่งมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่...
21:00:00 2022-07-22
๒๒ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีเครื่องพิสูจน์ใจในความมั่นคงต่อศีลและพระรัตนตรัย (เป...
21:00:00 2022-07-17
๑๗ ก.ค. ๖๕ - พระเมตตาพร(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐)600730_08_%E0%B8%9...
21:00:00 2022-07-17
๑๗ ก.ค. ๖๕ - เทศน์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรร...
21:00:00 2022-07-17
๑๗ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แส...
21:00:00 2022-07-16
 600722_03_เทศน์คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์<br><i>(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที...
21:00:00 2022-07-16
๑๖ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมการไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อ...
21:00:00 2022-07-15
๑๕ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมการเจริญสมาธิต้องถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะถึงมรรคผล(เปิดเสี...
Show More Podcast